TIN GAME

10-10-2019

10h - 10/10: Khai Mở Máy Chủ Mới S29 - Đại Kiều

10h - 10/10: Khai Mở Máy Chủ Mới S29 - Đại Kiều

TIN GAME

03-10-2019

04/10: Khai Mở Máy Chủ Mới S38 - Solitary

04/10: Khai Mở Máy Chủ Mới S38 - Solitary

TIN GAME

24-09-2019

10h - 24/09: Khai Mở Máy Chủ Mới S38 Dosun

10h - 24/09: Khai Mở Máy Chủ Mới S38 Dosun

TIN GAME

18-09-2019

10h00 - 19/09: Khai Mở Máy Chủ Mới S28 - Tiểu Kiều

10h00 - 19/09: Khai Mở Máy Chủ Mới S28 - Tiểu Kiều

TIN GAME

12-09-2019

10h - 12/09: Khai Mở Máy Chủ Mới S27 - Lỗ Túc

10h - 12/09: Khai Mở Máy Chủ Mới S27 - Lỗ Túc

TIN GAME

28-08-2019

10h - 29/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S25 - Điển Vi - Tặng Tuướng Đỏ SSS

10h - 29/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S25 - Điển Vi - Tặng Tuướng Đỏ SSS

TIN GAME

27-08-2019

10h - 27/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S34 - Smoker

10h - 27/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S34 - Smoker

TIN GAME

23-08-2019

10h - 23/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S32 - Spider

10h - 23/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S32 - Spider

TIN GAME

21-08-2019

10h - 22/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S24 - Tào Hồng

10h - 22/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S24 - Tào Hồng

TIN GAME

20-08-2019

10h - 20/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S33 - Trafalgar

10h - 20/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S33 - Trafalgar