TIN GAME

16-08-2019

10h - 16/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S31 - Medusa

10h - 16/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S31 - Medusa

TIN GAME

15-08-2019

10h - 15/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S23 - Tư Mã Ý

10h - 15/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S23 - Tư Mã Ý

TIN GAME

13-08-2019

10h - 13/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S32 - KUMA

10h - 13/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S32 - KUMA

TIN GAME

09-08-2019

10h - 09/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S30 - BaKas

Không để các bạn chờ lâu nữa, vào thời gian 10:00 ngày 09/08/2019 sản phẩm MU Web Pro sẽ chính thức ra mắt và Khai mở Máy Chủ S30 - BaKas

TIN GAME

07-08-2019

10h - 08/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S22 - Quách Gia

10h - 08/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S22 - Quách Gia

TIN GAME

05-08-2019

10h - 06/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S31 - MORIAH

10h - 06/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S31 - MORIAH

TIN GAME

01-08-2019

10h - 02/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S29 - TITAN

10h - 02/08: Khai Mở Máy Chủ Mới S29 - TITAN

TIN GAME

31-07-2019

10h - 01/08: Khai mở Máy Chủ S21 - Tào Tháo

10h - 01/08: Khai mở Máy Chủ S21 - Tào Tháo

TIN GAME

30-07-2019

10h - 30/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S30 - CROCODILE

10h - 30/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S30 - CROCODILE

TIN GAME

25-07-2019

10h - 26/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S28 - HORNETS

10h - 26/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S28 - HORNETS