TIN GAME

25-07-2019

10h - 25/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S20 - Giản Ung

10h - 25/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S20 - Giản Ung

TIN GAME

23-07-2019

10h - 23/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S29 - Doflamingo

10h - 23/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S29 - Doflamingo

TIN GAME

18-07-2019

10h - 19/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S27 - Curse

10h - 19/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S27 - Curse

TIN GAME

17-07-2019

10h -18/07: Khai Mở Máy Chủ S19 - Khương Duy

10h -18/07: Khai Mở Máy Chủ S19 - Khương Duy

TIN GAME

15-07-2019

10h - 16/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S28 - ACE

10h - 16/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S28 - ACE

TIN GAME

11-07-2019

10h - 12/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S26 - Slaughter

10h - 12/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S26 - Slaughter

TIN GAME

11-07-2019

10h - 11/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S18 - Bàng Thống

10h - 11/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S18 - Bàng Thống

TIN GAME

09-07-2019

10h - 10/07: Open Beta Võ Lâm Mobi Pro - Khai Mở Máy Chủ S1 - Tàng Long

10h - 10/07: Open Beta Võ Lâm Mobi Pro - Khai Mở Máy Chủ S1 - Tàng Long

TIN GAME

09-07-2019

10h - 09/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S27 - ENEL

10h - 09/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S27 - ENEL

TIN GAME

04-07-2019

10h - 05/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S25 - Phoenix

10h - 05/07: Khai Mở Máy Chủ Mới S25 - Phoenix